Taxe de publicare pentru articolele cu acces liber la BMJ

Dupajumatatea lunii august, BMJ a început sa solicite autorilor articolelorde cercetare eligibile saplateascao taxade publicare. Toate manuscrisele dinaceastacategorie vor fi în continuare evaluate numai in functie de importantatematicii, de originalitate, calitate si relevanta, si nu de capacitatea deplataa autorilor. Editorii si recenzorii nu vor sti dinainte dacapentrumaterialul analizat este necesar sau nu sase achite o taxa: aceasta va fi cerutanumaidupaacceptarea pentru publicare a manuscrisului, iar de plati si de corespondentaasociatalor se va ocupa personalul administrativ. În plus, toate materialele decercetare din BMJ vor ramâne usor deaccesat, indiferent dacapublicarea lor a fost gratuitasau nu.

Taxa, in valoare de 2 500 ₤ pentru fiecare articol stiintificacceptat, va fi aplicatanumai în cazurile în care sponsorii cercetarii mentionatiîn articol au garantat cavor plati pentru publicarea in regim de acces gratuit,autorii putand cere de la ei intreaga sumace reprezintacontravaloarearespectivei taxe. Luarea în considerare a articolului nu depinde de posibilitateasau imposibilitatea autorilor de-a achita suma fixata. Vom pretinde taxa numaidupaacceptarea manuscrisului si vom trimite factura numai dupace autorii ne vorspune (via openaccess.bmj@bmjgroup.com) dacapotsustine plata ei. Procesarea taxelor nu va întârzia în niciun fel procesul deredactare sau de publicare.

Nu intentionam si nici nu dorim sa-idescurajam pe cei care trimit lucrari stiintifice in vederea publicarii lor în BMJ. Suntem constienti de faptul caactivitateade cercetare - chiar si cea desfasurataîn tarile dezvoltate - nu beneficiaza, adesea, de finantatorisau poate fi bazatape venituri provenite din surse diferite si capânasisponsorii care sustin accesul liber la informatie nu vor reusi întotdeauna saacoperecosturile suplimentare asociate unui studiu initial. Asadar, toti autoriiarticolelor stiintifice vor avea douaoptiuni: saplateascasau sanu plateasca; BMJ nu va institui taxe cu valorivariabile. De asemenea, nu intentionam sapretindem achitarea unor sume fixatepentru publicarea altor tipuri de materiale - de exemplu, editoriale, sintezeclinice, analize, metodologii de prezentare a rezultatelor cercetarii.

Dorim saaplicam o astfel destrategie pentru caea va constitui etapa urmatoare a eforturilor noastre de-aasigura publicarea cu acces liber, în BMJ,a lucrarilor stiintifice si privim aceastaschimbare ca pe un experiment. La oraactuala, numeroase organizatii ce finanteazacercetarea, sponsori si universitatioferagranturi ce asiguraachitarea taxelor pentru publicarea cu acces gratuit;totodata, majoritatea celorlalte publicatii cu acces liber percep asemenea taxepentru a acoperi costurile implicate de urmatoarele activitati: evaluarea de catrespecialisti, redactarea publicatiei, gazduirea online si arhivarea. Dat fiindfaptul caBMJ oferaacces gratuit la articolelede cercetare, iar sponsorii platesc taxele, este evident capentru revistaar fiexcelent dacas-ar putea acoperi astfel o parte din cheltuielile aferenteprocesului de publicare.

BMJ a fost unul dintre primele jurnalestiintifice care, din anul 1998, a permis accesul liber al cititorilor, online,la întregul continut al articolelor publicate. Încade la început, politicanoastraa avut in vedere postarea imediataa continutului integral al lucrarii înarhiva PubMed Central a National Library of Medicine. De asemenea, a fostpermisaposibilitatea pastrarii drepturilor de autor asupra materialuluipublicat si cea a distribuirii si refolosirii propriilor articole (în scopuri necomerciale).Desi rezultatele studiilor stiintifice au ramas accesibile oricui, din 2005au început safie introduse, treptat, restrictii in ceea ce priveste accesarea materialelorcare nu aveau legaturacu cercetarea (desi jurnalul continuasaofere acces gratuitpentru intregul continut, prin intermediul initiativei HINARI http://group.bmj.com/products/journals/countries-with-free-access) institutiilor din 113 tari cu venituri mici si medii.1

Limitarile accesului au fostintroduse pentru a mentine veniturile provenite din abonamente, care constituieo contributie la costurile implicate de plata articolelor, de evaluarea de catrespecialisti, de redactarea si publicarea, in BMJ, a editorialelor, comentariilor, stirilor etc. Aplicarea politiciibazate pe abonament pentru urmarirea materialelor de alt tip decât cele ce prezintarezultatelestudiilor stiintifice, pentru a subventiona accesul la cercetare, a diferentiatBMJ de celelalte publicatii cu accesgratuit aparute ulterior; cu toate acestea, jurnalul nu a fost recunoscut siinclus oficial pe lista publicatiilor cu acces liber pânaîn octombrie 2008(http://resources.bmj.com/bmj/about-bmj/policies/press-release-greater-op...).În prezent, BMJ are un set complet delegitimatii pentru acces gratuit: o autorizatie Creative Com (http://resources.bmj.com/bmj/authors/edi­torial-policies/copyright),statut de membru al Open Access Scholarly Publishers Association si - de acumîncolo cu caracter limitat - taxe de autor.

Unii dintre directorii publicatiilorcare au printre optiuni accesul gratuit au promis cavor modifica valorileabonamentelor2 si pe cele ale autorizatiilor de acces la site pentruinstitutii3 în functie de veniturile provenite din taxele de autor,de indatace respectivele venituri vor depasi o anumitavaloare prag. BMJ nu va adopta o asemenea masuradinmai multe motive. În primul rând, incursiunea noastraîn domeniul încasarii taxelorde autor este un experiment si nu vom merge mai departe decat dupace-i vom fievaluat succesul. În al doilea rând, nu ne asteptam ca taxele de autor pentrumaterialele de cercetare ce apar în BMJsaacopere, nici macar partial, costurile de evaluare ale lucrarilor trimise,având în vedere faptul canoi publicam aproximativ 300 de articole stiintificepe an, dar primim peste 4 000 de asemenea materiale si doar o micaparte dintre celepublicate beneficiazade sponsorizarea accesului gratuit. În al treilea rând,printre obiectivele noastre se numarasi cresterea procentului de lucraripublicate care nu au caracter de cercetare, ca raspuns la cererile cititorilornostri, care îsi doresc savadaîn BMJ,alaturi de articolele stiintifice recenzate de catre specialisti, mai multemateriale educationale, luari de pozitie si stiri. Taxele de autor nu potacoperi costurile necesare dezvoltarii acestei game vaste si dinamice de articoleclinice si jurnalistice, si nici n-ar trebui saavem astfel de pretentii. Respectivelecheltuieli vor fi asigurate, în continuare, de veniturile provenite dinabonamente si reclame (http:// resources.bmj.com/bmj/about-bmj). {i, in sfarsit,ne face placere saanuntam lansarea, în aceastatoamna, a unei publicatiiînrudite, BMJ Open (www.bmjopen.bmj.com) - un jurnal online,cu acces gratuit, ce va oferi servicii de publicare rapidaa materialelor stiintificedin toate disciplinele medicale si terapeutice, si care va accepta atât cercetarilecu impact ridicat cât si pe cele cu impact mai scazut, pentru a oferi, astfel,un spatiu capabil saasigure prezentarea integralaa rezultatelor studiilor binecoordonate. Speram caBMJ Open vaatrage lucrarile ce meritaa fi publicate, dar care nu întrunesc chiar în totalitatenevoile specifice ale cititorilor BMJsi ale celorlalte publicatii specializate din grupul BMJ. Toti autorii ale caror lucrari vor fi acceptate de catre BMJ Open vor fi invitati saplateascaotaxade procesare a articolului, dar vor fi scutiti de la achitarea ei cei carenu dispun de mijloacele necesare si, ca si în cazul BMJ, editorii nu vor cunoaste, în momentul luariideciziei de a le publica manuscrisul,statutul lor de platitor/neplatitor. Toate articolele vor fi supuse unui proces deevaluare transparent, iar cele care vor fi acceptate vor fi publicate împreunacucomentariile recenzorilor experti si cu alte informatii cu caracter general. Casi in cazul publicarii integrale a rapoartelor de cercetare în varianta traditionala,BMJ Open va încuraja transparenta întoate stadiile procesului de difuzare a rezultatelor studiilor stiintifice prinprezentarea protocoalelor de lucru, a studiilor pilot, a protocoalelorpreliminare, ca si prin stimularea punerii la dispozitia publicului a datelorbrute, fie sub forma materialelor electronice suplimentare, fie prinintermediul unor link-uri catre bazele de date folosite.

Prin introducerea taxelor de autorpentru o parte din lucrarile stiintifice cu acces gratuit, publicate în BMJ, si prin lansarea noii publicatiielectronice BMJ Open, grupul BMJ continuasasustinaatât procesuldeschis de evaluare de catre experti cât si accesul liber la articolele decercetare recenzate. Speram cane veti fi alaturi si asteptam articoleledumneavoastra.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Fiona Godlee editor, BMJ, Londra WC1H 9JR Trish Groves editor asociat, BMJ, Londra WC1H 9JR tgroves@bmj.com